Geodata profesionálně
 

Naše nabídka pro soukromníky

V našich referencích sice najdete velké, minimálně regionálně významné zakázky, které mají především dokladovat naši technologickou a personální zdatnost k řešení nejrůznějších problémů, ale nemalou částí naší náplně je i práce pro soukromé občany.

Nechceme Vás zatěžovat odbornými výrazy z naší branže ani sáhodlouhým výpisem našich činností, kterému stejně plně rozumí jen geodeti. Místo toho jsme pro Vás připravili krátká povídání ke konkrétní problematice, které řešíme nejčastěji:

 

Mám pozemek a uvažuji na něm stavět

Ať již máte vybraného projektanta či ne, budete potřebovat účelovou mapu Vašeho pozemku. Tato mapa obsahuje jak polohopisné, tak i výškopisné informace o místě a bude sloužit projektantovi k osazení budoucí stavby do terénu - jednak polohově, ale také výškově. Zaměření by mělo obsahovat sousední stavby (třeba včetně výšek římsy a hřebenu střechy u řadové výstavby, hrany oken,...), veškeré terénní hrany, ploty, významné stromy, dopravní napojení pozemku (příjezdová cesta) a také nadzemní znaky inženýrských sítí (např. sloupy, kanalizační šachty, vodovodní a plynovodní armatury, apod.).

Druhou, v dnešní době velmi důležitou vrstvou je zákres hranic katastru nemovitostí. Na tomto zákresu zpravidla záleží umístění stavby do parcely. Velmi apelujejeme na to, aby toto prováděl geodet s úředním oprávněním!!! Následky chyby, plynoucí například z použití map z veřejně dostupných služeb, bývají fatální. Na tomto místě může šetřit snad jen hazardér. Vyřešit případný problém, v podobě stavby u souseda, znamená vyšší náklady v řádech desetitisíců, o zničení zbytku sousedských vztahů nemluvě. Další výhodou tohoto postupu je, že takto vytvořená katastrální mapa může zároveň sloužit k vytyčení obvodu pozemku. I toto našim klientům nabízíme, zároveň s měřením účelové mapy. Jednak tato agregace našich činností šetří až 50% nákladů, jednak si zkontrolujete hranice pozemků, které bývají většinou vyznačeny pouze ploty, jejichž poloha může být diskutabilní. Případné rozdíly jistě vyřešíte se sousedem snáze, než když to zjistíte při kopání základů.

Další částí ve Vaší mapě může být zákres podzemních inženýrských sítí, který zakreslujeme z podkladů poskytnutých jejich správci (vodovod, kanalizace, plynovod,...). Toto slouží k nejefektivnějšímu napojení vašich přípojek na vedení, či k umístění staveb mimo jejich ochranná pásma. Pro případy, kde sítě nejsou evidovány, disponujeme i vlastní vyhledávačkou podzemních sítí s generátorem signálu.

Ideální postup realizace:

 1. Příjem zakázky na základě osobní návštěvy u nás v kanceláři, složení zálohy, předání kontaktu na projektanta (pokud je)
 2. Objednání podkladů od třetích subjektů - katastr, správci sítí
 3. Terénní práce - zaměření pozemku, současné vytyčení obvodu. Předání vytyčení objednateli.
 4. Kancelářské práce - zpracování dokumentace
 5. Předání zákazníkovi, úhrada doplatku

Co dostanete:

 

 Mám projekt a stavební povolení, chci začít stavět

První fází stavby je její vytyčení, tj. přenesení Vašeho projektu do terénu. Zde je především důležité, odolat snahám bagristů, o vlastní vytyčení. Vytyčení provádíme dvojím způsobem: buď prosté vytyčení rohů stavby nebo včetně současného osazení laviček. Pro druhou variantu je třeba mít pozemek už odhumusovaný. Pokud nebyl vytyčen obvod pozemku, doporučujeme i jeho současné vytyčení. Šetříte tím náklady za samostatné vytyčení, ale hlavně je to poslední kontrola před tím, než kopnete do země.

Ideální postup realizace:

 1. Příjem na základě osobní návštěvy u nás v kanceláři, složení zálohy, předání projektu a kontaktů na projektanta a zhotovitele stavby
 2. Výpočet vytyčovacích podkladů
 3. Domluva termínu vytyčení za účasti objednatele, zhotovitele stavby, ideálně i projektanta (pokud se očekávají možné úpravy po vytyčení, např. výšková úprava stavby)
 4. Příprava staveniště - zajištění materiálu na lavičky (nezajišťuje geodet!)
 5. Vlastní vytyčení v terénu, předání objednateli, úhrada doplatku

Co dostanete:

 

Mám postaveno a potřebuji stavbu zapsat do katastru

Stavbu můžete zapsat do katastru nemovitostí dvěma způsoby: Buď jako dokončenou, na základě kolaudačního rozhodnutí nebo jako rozestavěnou a to stavebním povolením a čestným prohlášením o rozestavěnosti. Druhý způsob se používá při potřebě ručit nemovitostí (např. k hypotečnímu úvěru). Z hlediska definice rozestavěnosti stavby je nutné, aby při našem měření byl patrný půdorys prvního nadzemního patra.

Ideální postup realizace:

 1. Příjem zakázky na základě osobní návštěvy u nás v kanceláři, složení zálohy
 2. Objednání podkladů z Katastrálního úřadu
 3. Terénní práce - musí být umožněn přístup ke zdem objektu
 4. Kancelářské práce - zpracování geometrického plánu
 5. Předání GP Katastrálnímu úřadu k potvrzení
 6. Předání potvrzeného GP zákazníkovi, úhrada doplatku. Tady bych rád upozornil na skutečnost, že toto potvrzení znamená pouze technickou správnost vyhotoveného plánu. Ne to, že už je evidován na Vašem listu vlastnictví. Vlastní vklad probíhá na základě žádosti vlastníka a dalších dokumentů - kolaudačního rozhodnutí či stavebního povolení, řeší jej právní oddělení katastru (ne geodetické) a je tedy nutné počítat s další lhůtou. Sám geometrický plán je jen návrhem na změnu katastrální mapy, není nositelem žádného právního nároku.

Co dostanete: