Geodata profesionálně
 

Čistá řeka Bečva II-A

Dokončili jsme naši nejrozsáhlejší stavbu inženýrských sítí v historii firmy - výstavbu kanalizací v souhrnné délce 71,7km. Prováděli jsme veškeré vytyčovací práce, zpracování geodetického zaměření skutečného provedení i vypracování geometrických plánů pro zřízení věcných břemen.


Starý ZETOR - pasport vodovodů a kanalizací

Prováděli jsme mapování stávajících rozvodů vodovodů a kanalizací v areálu Zetoru vč. kontroly průmyslovou kamerou, detailního zaměření všech objektů a zpracování dat do podoby webového geografického informačního systému.


D2

Uspěšně jsme dokončili stavbu "Rekonstrukce D2 v km 28,4 - 42,7". Jednalo se o nejdelší souvisle opravovaný úsek dálnice v celé historii ČR, navíc realizace probíhala v rekordně krátkém čase. Předmětem našich prací bylo vybudovaní vytyčovací sítě stavby, veškeré vytyčovací práce včetně vytyčení lankodráhy, 3D kontrola frézy, měření konstrukčních vrstev v kontrolních bodech, výpočty kubatur, zaměření skutečného provedení stavby a vytvoření digitálního modelu dálnice.


Speciální IG - ražba kanalizační stoky v ul. Rašínova (Brno)

Od prosince 2008 do března 2009 jsme razili budoucí kanalizační stoku na ul. Rašínova z ul. Joštova do ul. Solniční v prostoru Moravského náměstí v Brně.


Inženýrská geodézie: Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV

Od července 2008 realizujeme stavbu "Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV – 3.etapa". Jedná se o výstavbu další části trasy vodovodu o profilu DN 600 a délky cca 4,5 km z Bosonoh do Nebovid z vodní nádrže Vír u Bystřice n. Pernštějnem . Stavba zahrnuje protlaky pod dálnicí D1, pod komunikacemi III. třídy a pod železniřní tratí. Předmětem geodetických prací je např. vytyčení bodů stavby, výpočty kubatur zeminy, kontrolní zaměření, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické plány... Stavba zahrnuje také vybudování nového dvoukomorového vodojemu o obsahu 4100 kubických metrů, kde bude výška hladiny cca 6,5 m.


Katastr - Medlánky, geometrický plán

V květnu až září 2009 jsme zpracovávali geometrický plán na oddělení pozemku v katastrálním území Medlánky. Naším úkolem bylo přepracování staršího, pro současné potřeby katastru už nevyhovujícího plánu a jeho doplnění o nově vzniklé stavby v sousedství. Výsledkem je vznik podkladu, na základě kterého bude celé území aktualizováno na současnou podobu v katastrální mapě.


Mapování - Jedovnicko

V období 8 - 12/2009 jsme realizovali dodávku mapových podkladů pro projekt rekonstrukce kanalizace v obcích Jedovnice, Rudice, Kotvrdovice a Krasová. Předmětem geodetických prací bylo zaměření výškopisu a polohopisu, zaměření pasportu kanalizace, zákres inženýrských sítí a zákres mapy katastru nemovitostí.


Speciální IG: 3D model lomu

Naše společnost dokončila pilotní projekt na digitalizaci důlních map povrchových lomů. Tvorba digitálního modelu terénu probíhala v programu Bentley InRoads Site; vznikl digitální model terénu, dále byl vygenerován vrstevnicový plán, řez lomem a barevná hypsometrie výškopisu lomu. Pro prezentační účely jsme vytvořili i toto krátké video:

 


Mapování - Automotodrom Brno

Naše společnost je dlouholetým partnerem této společnosti, jejíž význam bezesporu přesahuje hranice ČR. Vzhledem k velkým změnám v uplynulé době bylo rozhodnuto o celkové aktualizaci oficiální mapy okruhu. Vše podle přísných standardů FIA.


Inženýrská geodézie - UKB Brno

Stavba Univerzitní kampus Brno - červená etapa, probíhala v době od 1/2006 do 12/2007. I zde jsme dotávali kompletní geodetické práce na stavbě, tj. od vytyčení, kontrolní měření, výpočty kubatur zeminy, dokumentaci skutečného provedení až po geometrické plány. Tato velmi náročná akce, která vyžadovala každodenní přítomnost geodeta, nakonec stála 6224 hodin terénních prací.


  1 / 2   následující stránka